Tisk
_0010_Etika obal.jpg
_0000_Etika 126.jpg
_0001_Etika 127.jpg
_0003_Etika 21.jpg
_0004_Etika 46.jpg
Produktové číslo: 7050
rozsah 176 stran, určeno pro pátý a šestý ročník ZŠ

Etika

"Etika v průřezových tématech". Samotný název učebnice ve vás možná budí jisté otazníky. Co tedy můžete očekávat?

Jádro učebnice tvoří skutečné lidské příběhy a události ze života rodiny, společnosti u nás i mimo hranice naší země, které se aktuálně dotýkají nebo mohou dotýkat každého z nás. Obsahově učebnice pokrývá problematiku tzv. průřezových témat, přináší konkrétní náměty k jejich zařazení do vyučování. Učebnice je členěna do 12 větších tematických okruhů:

 • Měním se (Osobnostní a sociální výchova)
 • Každodenní soužití (Osobnostní a sociální výchova)
 • Rozhodování a jednání (Osobnostní a sociální výchova)
 • Potřebují pomoc (Osobnostní a sociální výchova)
 • Co je štěstí? (Osobnostní a sociální výchova)
 • Svět médií (Mediální výchova)
 • Konflikt patří k životu (Výchova demokratického občana)
 • Strach z neznáma (Multikulturní výchova)
 • Odpovědnost za současný svět (Environmentální výchova)
 • Nevšední dny (Multikulturní výchova)
 • Židé, křesťané a muslimové (Multikulturní výchova)
 • Za spravedlivější svět (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech)

Každá dvojstránka učebnice tvoří celek přinášející téma, které je zpracováno prostřednictvím textů, obrázků, otázek k přemýšlení a úkolů pro žáky. Etika pro 5. a 6. ročník ZŠ Příklady témat na dvojstránce: Hádky jsou také důležité; Jiný kraj – jiný mrav; Jsi krásně jiný; Více nápadů – méně odpadu; Říká se, že plevel nezajde; Jak se dělá hlad; Trojí náboženství – jeden Bůh; Za obrazovkou a další. Orientaci v jednotlivých částech učebnice usnadňují barevně odlišené rohy stránek. Společným jmenovatelem jednotlivých částí této učebnice je etická rovina. Ta jako nit prolíná všemi tématy a vede žáky společně s učiteli k přemýšlení o spravedlnosti, porozumění, respektu, osobní spokojenosti, štěstí… Učebnice vytváří příležitosti pro individuální uplatnění zkušeností, názorů a myšlenek každého z žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Je zaměřena na podporu rozvoje osobnosti žáků, zejména v oblasti jejich postojů a hodnot. Otevírá všem, kteří s ní pracují (tedy žákům i učitelům), prostor k přemýšlení, diskuzi, objevování souvislostí, uvědomování si vlastních názorů i názorů druhých. Je prostředkem k učení se od sebe navzájem. 
To, co v ní nehledejte, jsou "správné" odpovědi a jasná řešení, jako je tomu v matematice nebo ve fyzice. Život, který je v učebnici zachycen jen střípkovitě, má přece mnohem více variant, možností a rozmanitých úhlů pohledů.

Jak s učebnicí pracovat?

 • S učebnicí nakládejte tvořivě, témata vybírejte podle potřeby. Není nutné "projít" učebnici v posloupnosti od první do poslední stránky.
 • Při práci s tématy buďte s žáky "na jedné lodi", umožněte jim sdílet zkušenosti, otevřeně vyjadřovat myšlenky a názory a totéž dopřejte i sobě. Buďte opravdoví, sami za sebe, beze snahy uzavřít téma tím, že určíte, kdo má pravdu, čí názor je lepší či horší a jak je to podle vás učitelů "správně". Důležitým předpokladem úspěšného učení pomocí této učebnice je partnerský přístup, vzájemná důvěra a tolerance mezi všemi zúčastněnými.
 • Jak hluboko k jádru věci půjdete, záleží jen na vás. Můžete se žáky vyzkoušet vše, co dvojstránka v rámci tématu nabízí, můžete se nechat inspirovat jen některou její částí nebo vám může naopak posloužit jako odrazový můstek k ještě podrobnějšímu zkoumání tématu.
 • Učebnice je určena žákům 5. a 6. ročníků základní školy. Mnohá témata a aktivity z nich vyplývající můžete ale bez problémů realizovat jak se žáky mladšími, tak i se žáky staršími.
 • Hvězdička * za slovem znamená, že toto slovo je vysvětleno ve Slovníčku (str. 170 – 172).

Závěrem

… Zjistilo se, že přestože se lidé mají stále lépe, jsou víc a víc nešťastní. Žehrat na celý svět, nepřející osud, hloupé spoluobčany a lidskou zkaženost – to je jednoduché, to umí každý. Naopak být šťastný – vyžaduje namáhavé učení.
Přeji vám hodně radosti z učení. Ať vás práce s učebnicí Etika v průřezových tématech těší.
Věra Krejčová, editorka