Tisk
3004B
_0000_1509 Prvouka sport obal.jpg
_0000_1271 Fin gram 1 obalka.jpg
_0032_1202 Počítání do 100 obálka.jpg
_0000_1450 CJ 1 Obal.jpg
Produktové číslo: 3004
4 soubory Logico Piccolo pro děti od 6 až 7 let

Balíček Logico Piccolo Školáci 1. a 2. třída

Balíček Logico Piccolo je určený pro děti 1. a 2. tříd základních škol. Skládá se ze čtyř souborů.

Součástí Balíčku není Logico Piccolo rámeček.

Balíček Logico Piccolo s rámečkem si můžete koupit zde.

Obsahuje soubory:

S balíčkem si děti procvičí tyto dovednosti:

(1509) Soubor Prvouka - Sporty nepředpokládá znalosti ze světa sportu, ale poskytuje možnosti k jejich získávání, rozvíjení a prohlubování. V úlohách jsou zastoupeny prvky vizuálního, prostorového a obsahového vnímání a logického myšlení. Děti/žáci řeší úlohy pozorováním, porovnáváním obrázků, logickým uvažováním, hledáním časových či logických souvislostí mezi obrázky, všímáním si detailů, vzájemností a odlišností, či získáváním a uplatňováním informací z obrázků.
Soubor klade obzvlášť důraz na samostatnou orientaci v problematice a nalezení cesty k řešení, což popisuje Rámcový vzdělávací program pro základní školy jako jednu z klíčových kompetencí pro úspěšné vzdělání a osobní rozvoj.

(1271) Cílem tohoto souboru je, aby se děti důkladně seznámily s platnými českými mincemi a bankovkami, rozpoznávaly je podle barev, tvarů, velikostí a vyobrazení, dokázaly je seřadit podle hodnoty a získaly povědomí o různých výtvarných prvcích spojených s jednotlivými platidly.
Úkoly řeší na základě vizuálního vnímání, především tedy pozorováním obrázků podle velikosti, barev a tvarů.

(1202) Pevné základy schopnosti dobře počítat se dají vybudovat jedině prostřednictvím spolehlivého ovládnutí sčítání a odčítání (později pak násobení a dělení) a vztahů mezi nimi. 
Dalším cílem je pochopení číselné soustavy prostřednictvím vzájemně se na sebe odkazujících cvičení.
Vytváření skupin, rozkládání a skládání na jednotky a desítky, práce ve stovkové tabulce, práce na číselné ose, řazení čísel.

(1450) Základem čtení s porozuměním je samozřejmě čtení jako takové: upevnění techniky četby a vybudování určité čtenářské rutiny a jistoty. Ochota číst, resp. nechuť ke čtení, souvisí – samozřejmě kromě dalších důvodů – i se zajímavostí textů. Snažili jsme se, aby byly texty netradiční, překvapující, trochu i "drzejší", než je v učebnicích obvyklé. Věříme, že i to přispěje k tomu, aby si děti některý text přečetly i dvakrát.
Slova a jejich obsah, třídění slov podle významu, přiřazování slov podle významu (synonyma a antonyma), vyřazování slov ze skupiny, nadřazené pojmy, spojování rozkazu s obrázkem, přiřazování vět podle významu.

Balíček Logico Piccolo Školáci 1. a 2. třída s rámečkem

1290 Kč

Vložit do košíku