Tisk
_0032_1440 Predcten doved1 vizualni vnimani Obal.jpg
_0012_1440 Predcten 1 viz vnim_Stránka_13.jpg
_0013_1440 Predcten 1 viz vnim_Stránka_14.jpg
_0022_1440 Predcten 1 viz vnim_Stránka_23.jpg
_0023_1440 Predcten 1 viz vnim_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1440
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první a druhý ročník ZŠ

Předčtenářské dovednosti 1 - Vizuální vnímání

Tituly nové řady Předčtenářské dovednosti jsou koncipovány jako testovací soubory. Cílem řady je prověřit připravenost dítěte na proces učení se číst a psát. Pomocí těchto souborů tedy lze zjistit úroveň předčtenářských dovedností dítěte. Náročnost úkolů je proto nastavena tak, aby odpovídala úrovni dovedností očekávaných při nástupu do základní školy. Disponování těmito dovednostmi na této úrovni je zároveň jedním ze předpokladů pro bezproblémový průběh učení se číst. Řada ale neslouží jen jako test připravenosti dítěte. Dalším cílem řady je – v případě zjištění, že dovednosti dítěte neodpovídají očekávané úrovni – nabídnout vodítko, jak v rámci učebního systému Logico chybějící nebo nedostačující dovednosti získat či doladit. Tuto řadu tedy také lze využít k diagnostice a jako rozcestník ukazující směr pro případnou nápravu. Soubor je detailně zaměřen na následující dovednosti:

Karta

Typ cvičení

Předčtenářské dovednosti

Pomocník

1, 2

Sledování stop

simulace sledování tahu psaného slova nebo řádku v textu; soustředění se na určitou stopu podle jejího tvaru (karta 1) nebo jen podle jejího tahu (karta 2), nepředbíhání očima, zaměřování pohledu vždy jen na jednu z deseti stop, pohyb očima různými směry

1701

3, 4

Nalezení výřezů z obrázků s konkrétním obsahem

identifikace chybějících výřezů (karta 3) či zvětšených výřezů (karta 4); zraková analýza a syntéza; nalezení jedinečných znaků hledané části obrázků (barva, konkrétní obsah); vnímání, zapamatování si a používání obrazových informací (tak, jak se slova při čtení a psaní podle svého obsahu doplňují do textu)

1702, 1703

5, 6

Doplňování výřezů do obrázků s abstraktním obsahem

identifikace chybějících částí obrázku prověřuje zrakovou analyticko-syntetickou schopnost; nalezení jedinečných znaků hledané části obrázků (tvar, poloha a barva linek – (karta 5), grafická podoba tahu (karta 6)); vnímání, zapamatování si a používání obrazových informací (tak, jak se písmena spojují do slov)

1702, 1703

7, 8

Nalezení stejného obrázku

porovnávání obrázků; hledání shod nebo rozdílů – zraková diferenciace (rozlišování); příprava dětí na rozlišování jednotlivých tvarů písmen (karta 7) či soustavy znaků (karta 8), koncentrace pozornosti, postřeh, zraková paměť

1704

9, 10

Nalezení chybějící části obrázku

určování detailů chybějících v obrázcích (karta 9) či jednoho z více předmětů (karta 10); koncentrace pozornosti, postřeh a trpělivost; zraková analyticko-syntetická činnost, vnímání obrázku jako celku složeného z částí – příprava na vnímání slova složeného z písmen, věty složené ze slov

1702, 1703, 1704

11, 12

Abstrahování obrysů

oddělování obrysu od svého konkrétního okolí (karta 11) či poznávání podobnosti konkrétního obrázku s obrysem (karta 12); podpora poznávání siluet slov i základních znaků určitého písmena u různých tvarů písmen; podpora abstraktního myšlení

1704

13, 14

Vyčlenění tvaru z pozadí

nalezení písmena skrytého v obrázku (karta 13) či v síti (karta 14); představivost, soustředění pozornosti; zraková paměť, schopnost nalézt jednoznačné znaky hledaného písmena a podle představy izolovat souvislý tvar z chaosu okolí nebo pozadí

1704

15, 16

Oddělování obrysů očima

oddělování objektu od jeho matoucího, pozornost odvádějícího okolí očima; schopnost soustředit se pouze na jeden z několika podnětů, odpoutat se od ostatních; udržet vybraný jev v centru pozornosti a identifikovat izolovaný objekt; příprava na rozpoznání psaného slova i jednotlivých písmen ve slově (zraková analýza)

1701

 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první a druhý ročník ZŠ