Tisk
_0032_1711 Pravoleva orien obal.jpg
_0016_1711 Oko Pravoleva orien_Stránka_17.jpg
_0017_1711 Oko Pravoleva orien_Stránka_18.jpg
_0024_1711 Oko Pravoleva orien_Stránka_25.jpg
_0025_1711 Oko Pravoleva orien_Stránka_26.jpg
Produktové číslo: 1711
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Prostorové vnímání - Pravolevá orientace

1 A Motýli, čtyřlístky, jabloně - nalezení stejného obrázku
1 B Znaky a vlajky - nalezení stejného zobrazení
2 A Jablka a ptáci - nalezení stejného obrázku
2 B Písmena - určení zrcadlově obráceného symbolu
3 A Pestrobarevné květiny - určení polohy barevného detailu
3 B Slunečnice - určení polohy písmene
4 A Na parkovišti a v parku - určení sousedícího předmětu (vpravo/vlevo od)
4 B Slova - určení sousedícího slova (vpravo/vlevo od, mezi)
5 A Fotbalový tým - určení sousedící postavy (vpravo/vlevo od, mezi)
5 B Česká republika - určení sousedícího písmene (vpravo/vlevo od, mezi)
6 A Ptačí budky – přiřazení obrázku k schématu (v, na, mezi, před, vedle)
6 B Vitaminová hostina - nalezení stejné polohy (10 předložek)
7 A Pyramida zvířat - určení polohy zvířat
7 B Oznámení krále - určení polohy slov
8 A Noemova archa – přenášení polohy zvířat do tabulky
8 B Rozřezaná pohlednice – složení deseti částí do celku podle předlohy

  

Proč si oblast prostorového vnímání zaslouží obzvlášť velkou pozornost?
Orientace v prostoru není jen nezbytná pro bezpečné chování v silničním provozu (rozhlédnutí se před přecházením ulice, „čtení“ směrových šipek či ukazatelů apod.), ale i užitečná při pohybových aktivitách (sport, tanec, turistika apod.). Zároveň je jedním ze základních pilířů předčtenářských dovedností(dovedností, které usnadňují dětem proces učení se číst a psát) a nepostradatelným předpokladem pro dorozumívání se s okolím, tedy pro plnohodnotný společenský život.
Do oblasti prostorového vnímání spadají s ohledem na získávání předčtenářských dovedností následující témata: pravolevá orientace, zrcadlení a otáčení, perspektiva, orientace na stránce knih a sešitů a v tabulkách (tedy v dvojdimenzio­nálním prostoru), orientace a pohyb v trojdimenzionálním prostoru (představa). V rámci nové řady „Prostorové vnímání“ budou těmto tématům postupně věnovány zvláštní soubory.
Jaký význam má správně vyvinutá pravolevá orientace v rámci přípravy na proces učení se číst a psát? 
Je nezbytnou dovedností při:
– vyprávění zážitku, popisu obrázků apod. (ve spojitosti s předložkami);
– sledování písmen a řádků (zleva doprava);
– rozlišování podobných abstraktních symbolů, tedy při identifikaci písmen, které se od sebe liší podle vzájemné pozice čárek a obloučků (např. b-d-p-q).
Předpokladem prostorového vnímání je bezpochyby vnímání jako takové, tedy vizuální vnímání (pozorování, přesné dívání se). Této oblastí je věnována již ucelená řada Oko a ruka – Vizuální vnímání (nácvikové tituly 1701, 1702, 1703, 1704) a testovací titul 1440 – Předčtenářské dovednosti 1 – Vizuální vnímání k prověřování připravenosti dítěte na proces učení se číst a psát.
Úzce spojené s vizuálním a prostorovým vnímáním je také obsahové vnímání obrázků, tedy porozumění informaci, kterou obrázek (a následně slovo, věta, text) sděluje. Této oblasti je věnována další nová řada v rámci učebního systému Logico.
Souvislost mezi uvedenými oblastmi a vývojem dovedností lze vysvětlit na příkladu „šipky“:
zatímco si děti v oblasti vizuálního vnímání procvičují sledování obrysu šipky, identifikování jejího tvaru, odlišení tohoto tvaru od jiných tvarů apod., tak se v oblasti prostorového vnímání učí určovat a sledovat směr, kterým šipka ukazuje, a v oblasti obsahového vnímání se učí propojit šipku s okolím, ve kterém se nachází. Například se učí „číst“ různé dopravní značky (výstraha, příkaz, zákaz vztahující se na směr). Nahradí-li se v tomto příkladu „šipka“ písmenem, tak se vztah uvedených oblastí (vizuální, prostorové, obsahové vnímání) k procesu učení se číst jednoznačně projeví jako
a) identifikace písmen, 
b) spojení písmen ve slova a slov ve větu (v předem daném směru) a
c) porozumění (čtení s porozuměním) slovům, větám a textům.
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ